AFDELINGS / SECTIONS

Afrikaans:

 • Voorbereide individueel
 • Onvoorbereide individueel
 • Voorbereide spanne
 • Onvoorbereide spanne
 • Vermaaklikheistoespraak- Voorbereid
 • Motiveringstoespraak- Voorbereid

English:

 • Individual prepared
 • Individual unprepared
 • Group prepared
 • Group unprepared
 • Entertainment Speech- Prepared
 • Motivational Speech- Prepared

 

1.    Algemene riglyne

       Die reëls en riglyne word bepaal deur die Oppie tong af organiseerders en moet streng nagevolg word.

 • Oppie tong af word gevrywaar van enige besering of verliese wat tydens die kompetisie plaasvind.
   
 • Spreker kan gediskwalifiseer word indien:

  ‘n Deelnemer beoordeel word deur ‘n vriend, familielid of afrigter.
  ‘n Gekoopte toespraak deur 2 of meer deelnemers gelewer word.
   
 • Inligting en korrespondensie van Oppie Tong Af  is  beskikbaar op die webwerf:  www.oppietongaf-redenaars.co.za
 • Deelnemers tree op in skooldrag.
 • Inskrywings geskied elektronies op die webwerf en moet volledig ingevul word.
 • Deelnemers se name en onderwerpe word op die inskrywingsvorm ingevul wat op die webwerf beskikbaar is:  www.oppietongaf-redenaars.co.za
 • E-pos bewys van betaling en naam na vorster@oppietongaf.co.za
 • Kansellasies moet ‘n week voor kompetisie gedoen.  Geen inskrywingsfooie sal in so ‘n geval terugbetaal word nie.
 • Deelnemers kan vir die voorbereide of die onvoorbereide afdelings inskryf.
 • Geen onvoorbereide vrae sal by voorbereide afdelings gevra word nie.  Die doel is om die voorbereide toespraak te evalueer.
 • 'n Maksimum van 6 individuele sprekers per afdeling, per graadgroep mag inskryf.
 • Slegs 3 redenaarsspanne per graad kan inskryf .
 • Veranderinge aan die program word slegs deur Oppie Tong Af organiseerders gedoen.
 • Wenners sal binne drie dae aangekondig word op Oppie Tong Af webwerf www.oppietongaf-redenaars.co.za
 • Die agt beste sprekers van die individuele afdelings en die ses beste spanne gaan deur na die finaal.
 • Geen punte word aan leerders bekend gemaak nie, elke leerder sal wel 'n repliekvorm ontvang.
 • Daar sal repliek gelewer word aan die einde van 'n sessie.
 • Die beslissing van die beoordelaars is finaal.
 • Kreatiewe en suiwer taalgebruik word aangemoedig.  Krutaal en onvanpaste onderwerpe moet vermy word.
 • Video-opnames is verbode.

 

2.   Datums en plek

Oppie tong af redenaarskompetisie 2017 vind plaas:

Gauteng Noord- 31 Julie 2017- 04 Augustus 2017 te Laerskool Hennopspark. Inskrywings sluit 30 Junie 2017

Gauteng Suid- 29 Mei 2017- 02 Junie 2017 te Hoërskool Randburg. Inskrywings sluit 18 Mei 2017

Mpumalanga - 22-26 Mei 2017 te Curro Nelspruit. Inskrywings sluit 05 Mei 2017

Limpopo- 25-28 Julie 2017 te Laerskool Krugerpark. Inskrywings sluit 07 Julie 2017

Wes-Kaap- 08-12 Mei 2017 te Laerskool Brackenfell. Inskrywings sluit 21 April 2017

Vrystaat- 28-30 Augustus 2017 te Hoërskool Jim Fouche. Inskrywings sluit 11 Augustus 2017

 

3.     Riglyne vir individuele voorbereide toesprake.  (Engels of Afrikaans)

 • Enige beredenerende onderwerp mag gebruik word.
 • Dit moet ‘n oorredende toespraak wees met ‘n standpunt, drie argumente, inleiding en slot.
 • Drie geloofwaardige bronne.  Eie mening.  Voorbeelde vanuit leefwêreld kan ‘n argument versterk.
   
 • Tyd:

          Graad 1-3 is 2-4 minute
          Graad 4-5 is 3-5 minute
          Graad 6-7 is 4-6 minute
          Graad 8-12 is 5-7 minute

Baie belangrik: 1 punt word afgetrek vir elke 10 sekondes wat spreker oor die tyd gaan!
 

Geen onvoorbereide vrae sal by voorbereide afdeling gevra word nie.  Die doel is om die voorbereide toespraak te evalueer.

Vermaaklikheidstoesprake

 • Die toespraak moet van so aard wees dat die spreker ‘n standpunt kan inneem.
 • Die struktuur van die toespraak is van uiterste belang om die standpunt te ondersteun. (inleiding, drie punte en ‘n slot)
 • Die doel van die toespraak is nie noodwendig om die gehoor van ‘n saak te oortuig nie maar dat die spreker se opinie en mening seëvier.

 

Motiveringstoesprake

 • Die toespraak moet van so aard wees dat die spreker ‘n standpunt kan inneem.
 • Die struktuur van die toespraak is van uiterste belang om die standpunt te ondersteun. (inleiding, drie  punte en ‘n slot)
 • Die doel van die toespraak is nie noodwendig om die gehoor van ‘n saak te oortuig nie maar om die gehoor hoop te gee.

 

4.         Riglyne vir onvoorbereide individuele toesprake. (Engels of Afrikaans)
           
Slegs vanaf Gr 5

 • By die onvoorbereide toespraak kry deelnemers ‘n stelling waar hy ‘n standpunt moet inneem en dit motiveer.  Leerders is vry om hulle eie geloofwaardige bronne te gebruik. Deelnemers mag  “tablette” in lokaal bring, om navorsing op die internet te doen om hulle argumente te versterk.
 • Laerskool deelnemers kry 1 uur  voorbereidingstyd en 2-4 minute om die toespraak te lewer.
 • Hoërskool deelnemers  kry 1 uur voorbereidingstyd  en 5-7 minute leweringstyd.
 • Geen hulp van ouers, afrigters of onderwysers sal toegelaat word nie. Indien daar afgewyk word van die reëls sal die hele skool gepenaliseer word.

 

5.         Riglyne vir voorbereide spanredenaars. (Engels of Afrikaans)
           
Vanaf Gr 1-12

 • Enige onderwerp wat handel oor ‘n koerantopskrif of ‘n gedig kan gebruik om om ‘n standpunt in te neem. 
 • ‘n Span bestaan uit ‘n inleier/voorsitter met drie ander sprekers wat die standpunt ondersteun. 
 • Die voorsitter se taak is om die inleiding en die standpunt te stel, die ander sprekers aan die woord te stel en gedagtes saam te vat.  Spreker een, twee en drie neem ‘n standpunt in oor die onderwerp met twee of drie argumente.  Argumente moet met geloofwaardige bronne ondersteun word. 
 • Die groep word as ‘n eenheid geëvalueer en gesien. 
 • Die klem val op die woord en oorreding. 
 • Baie belangrik: Indien hulpmiddels gebruik word, moet deelnemers baie versigtig wees, dit moet jou punt versterk en nie ontaard in ‘n klein drama of sirkus nie.  Hulpmiddels en bewegings moet oordeelkundig en spaarsamig gebruik word.
 • Die program moet net ‘n getikte folio wees met leerders se name en hulle onderwerpe. 
 • Geen dekoratiewe program sal aanvaar word nie aangesien dit geen punte tel nie.
 • Tydsduur is 12-14 minute. 
 • Baie belangrik: 1 punt word afgetrek vir elke 10 sekondes wat spreker oor die tyd gaan!

 

6.         Riglyne vir onvoorbereide spanredenaars. (Engels of Afrikaans)
           
Slegs vanaf Gr 5

 • By die onvoorbereide toespraak kry deelnemers ‘n stelling waar hy ‘n standpunt moet inneem en dit motiveer. Leerders is vry om hulle eie geloofwaardige bronne te gebruik. Deelnemers mag  “tablette” in lokaal bring, om navorsing op die internet te doen om hulle argumente te versterk.
 • Deelnemers kry een uur voorbereidingstyd en elf minute om die toespraak te lewer.
 • Geen hulp van ouers, afrigters of onderwysers sal toegelaat word nie. 
 • Sou enige span of individu hulp ontvang van ouers, onderwysers of enige ander party sal die hele skool se deelnemers gediskwalifiseer word. 

 

1.    General Guidelines

 • All rules and regulations are set up by the On The Tip Of Your Tongue organizers and needs to be adhered to throughout.
 • On The Tip Of Your Tongue takes no responsibility for any injury or loss of any nature during the competition period.
 • Participants will be disqualified in the following circumstances:

A participant that is adjudicated by a friend, family member or coach.

Two or more participants performing the same speech.

 • All information and correspondence from On The tip Of Your Tongue is available on our webpage www.oppietongaf-redenaars.co.za
 • All participants will take part in school uniform.
 • All entries will be done electronically on the On The Tip Of Your Tongue webpage.
 • No entry will be accepted without a participant name and topic.
 • Email proof of payment to vorster@oppietongaf.co.za.
 • Cancellations should be done at least one week in advance. No entry fees will be refunded in this case.
 • Participants can take part in prepared and unprepared sections.
 • No unprepared questions will be asked to participants at prepared sections. The aim is to evaluate the prepared speech only.
 • A maximum of six individual participants per section per grade can enter.
 • A maximum of three groups per grade can enter the group section.
 • Changes to the program will be done by the On The Tip Of Your Tongue organisers only.
 • Winners will be announced within three days after the competition and will be available on the On The Tip Of Your Tongue website.
 • No results will be announced. All participants receive an Adjudicator’s comment form.
 • Adjudicators will have a feedback session after each section as indicated on the program.
 • The adjudicator’s decision remains final.
 • Creative and pure language will be promoted throughout.
 •  Swearing and inappropriate topics will not be tolerated.
 • No video recordings will be allowed during any performance.
 1. Dates and Venue

On The tip Of Your Tongue Public Speaking 2017 takes place on the following dates:

Gauteng North- 31 July 2017- 04 August 2017 at Laerskool Hennopspark. Entries close 30 June 2017

Gauteng South- 29 Mayi 2017- 02 June 2017 at Hoërskool Randburg. Entries close 18 May 2017

Mpumalanga- 22-26 May 2017 at Curro Nelspruit. Entries close 05 May 2017

Limpopo- 25-28 July 2017 at Laerskool Krugerpark. Entries close 07 July 2017

Western Cape- 08-12 May 2017 at Laerskool Brackenfell. Entries close 21 April 2017

Free State- 28-30 August 2017 at Hoërskool Jim Fouche. Entries close 11 August 2017

 1. Guidelines for individual prepared speeches
 • Any argumentative topic may be used.
 • It has to be a persuasive speech with a convincing point of opinion, three arguments, introduction and conclusion.
 • Three convincing sources. Own opinion. Examples from own references which supports the arguments.
 • Timeframes:

Grade 1-3  (2-4 minutes)
Grade 4-5  (3-5 minutes)
Grade 6-7  (4-6 minutes)
Grade 8-12 (5-7 minutes)

 One point will be subtracted for each 10 seconds exceeding the above mentioned time frames.

 1. Guidelines for individual unprepared speeches

Applicable to Gr 5-12  participants

 • Participants receive a statements. From this they need to generate a point of opinion which is motivated. Students may use their own sources as long as it is trustworthy sources. Participants are allowed to bring tablets to the venue and make use of internet sources which will suport their arguments
 • Primary school students will receive one hour preparation time. They are required to deliver a speech between 2-4 minutes.
 • High school students will receive one hour preparation time. They are required to deliver a speech between 5-7 minutes
 • No guidance from parents, coaches or teachers will be tolerated. Breaching this rule will lead to the disqualification of the entire participating school.
 1. Guidelines for prepared group speeches
 • Any topic that is relevant. Newspaper headlines or poems may be used as a guideline to from a point of opinion.
 • A group consists out of a chairperson and three other members that supports the group’s point of opinion.
 • It remains the chairperson’s responsibility to introduce each member and to conclude thoughts. Speaker one, two and three each take a stance with regards to the topic. Two or three arguments are required to support their viewpoint. Valid sources needs to support these arguments throughout.
 • The group will be evaluated as a whole.
 • A program needs to be handed in with the group’s names and topic
 • No decorative programs will be accepted as no marks will be allocated to programs.
 • Groups are allowed 12-14 minutes
 • One point will be subtracted for each 10 seconds exceeding the above mentioned time frames.
 1. Guidelines for unprepared group speeches

Applicable to Gr 5-12 participants

 • Participants receive a statements. From this they need to generate a point of opinion which is motivated. Students may use their own sources as long as it is trustworthy sources. Participants are allowed to bring tablets to the venue and make use of internet sources which will suport their arguments.
 • Groups will receive one hour preparation time. They are required to deliver a 11 minutes speech
 • No guidance from parents, coaches or teachers will be tolerated. Breaching this rule will lead to the disqualification of the entire participating school.

 

Back Back to top